الهام بهروزی چهره مشکی فلزی Asaluyo به قدری خشن است که گاهی نگاه کردن به آن نه تنها چشم را کور می کند، بلکه تصاویر زیبایی را که در ذهن دارید مخدوش می کند! این شهر صنعتی به هوای تازه نیاز دارد. فضایی که کلمات و احساسات در آن جاری می شوند. واژه ها و احساساتی که از کتاب بیرون می آید و بر زبان جاری می شود به زندگی خسته ساکنان و کارگران این سرزمین طراوت و شادابی می

تماس با ما