امکان بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

تیتر 20- حمید حاج اسماعیلی گفت: اصلاح و بازنگری حقوق کارگران یک ضرورت برای بهبود وضعیت معیشتی آنها نیست، بلکه اقدامی منطقی و جدی است. در پایان سال گذشته دستمزدها با توجه به سطح تورم و سطح معیشت افزایش پیدا نکرد و در تعیین دستمزد از نیمی از شاخص ها استفاده کردیم.

وی افزود: در روند تعیین حقوق در سال جاری نیز با تغییر قیمت مواد و اجناس مواجه بودیم که زندگی خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داد، از این رو باید راهکارهایی برای کمک و حمایت از معیشت مردم اندیشید. جامعه کارگری

این فعال کارگری تصریح کرد: بازنگری در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال منطقی تری است، هرچند بعید است مقدمات و تصمیماتی برای این امر اتخاذ شود.

حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش مستمری اعضای کمیته بهداشت و بهزیستی گفت: معتقدم همانطور که سازمان برنامه و بودجه افزایش مستمری اعضای کمیته بهزیستی را در نظر گرفته است باید تعریف کنیم. خط بازنشستگی جدید اعتبار برای حمایت از پرتفوی کارگران.

وی حمایت از کارگران در ترمیم دستمزد را حامی تولید و کار دانست و گفت: این موضوع هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی حائز اهمیت است و در تامین امنیت عمومی کشور موثر است.

این کارشناس کارگری اضافه کرد: شش ماه تا پایان سال فرصت داریم و باید راهکارهایی برای تقویت زندگی کارگران اندیشید که البته اجرای آن در بحث کمک های غیرنقدی در بخش خصوصی سخت است.

وی در پایان گفت: در صورتی که شرکای اجتماعی به درخواست گروه کارگری مبنی بر بازنگری در حقوق عمل کنند مشکل کمتری برای تعیین حقوق سال آینده در پایان سال خواهیم داشت.

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما